ออร์แกนิค (Organic)

คือ ผลิตภัณฑ์ที่ปลูกโดยวิธีเกษตรอินทรีย์ ซึ่งมีการควบคุมตั้งแต่วิธีการปลูก การดูแล การเก็บเกี่ยว ที่จัดเก็บ ตลอดจนการบรรจุไม่ให้มีการปนเปื้อนของสารเคมีในทุกขั้นตอนการผลิต เช่น การใช้ปุ๋ยที่ทำจากธรรมชาติ ไม่ใช่สารเคมีในการปลูก และไม่มีการใช้ยาฆ่าแมลง เป็นต้น นอกจากนั้น ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค ยังถูกควบคุมจนถึงกระบวนการแปรรูป ไม่ให้มีสิ่งแปลกปลอมเข้ามาเจือปน ปราศจากสารเคมีทุกขั้นตอน

ออร์แกนิค (Organic)

คือ ผลิตภัณฑ์ที่ปลูกโดยวิธีเกษตรอินทรีย์ ซึ่งมีการควบคุมตั้งแต่วิธีการปลูก การดูแล การเก็บเกี่ยว ที่จัดเก็บ ตลอดจนการบรรจุไม่ให้มีการปนเปื้อนของสารเคมี
ในทุกขั้นตอนการผลิต เช่น การใช้ปุ๋ยที่ทำจากธรรมชาติ ไม่ใช่สารเคมีในการปลูก และไม่มีการใช้ยาฆ่าแมลง เป็นต้น
นอกจากนั้น ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค ยังถูกควบคุมจนถึงกระบวนการแปรรูป ไม่ให้มีสิ่งแปลกปลอมเข้ามาเจือปน ปราศจากสารเคมีทุกขั้นตอน
ช้อปเลย

…HOW    TO  COOK …

สามารถรับชม ช่องทาง youtube.com ของเราได้ที่ช่องทาง Nutriris Kitchen

Click

ออร์แกนิค (Organic)

คือ ผลิตภัณฑ์ที่ปลูกโดยวิธีเกษตรอินทรีย์ ซึ่งมีการควบคุมตั้งแต่วิธีการปลูก การดูแล การเก็บเกี่ยว ที่จัดเก็บ ตลอดจนการบรรจุไม่ให้มีการปนเปื้อนของสารเคมีในทุกขั้นตอนการผลิต เช่น การใช้ปุ๋ยที่ทำจากธรรมชาติ ไม่ใช่สารเคมีในการปลูก และไม่มีการใช้ยาฆ่าแมลง เป็นต้น
นอกจากนั้น ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค ยังถูกควบคุมจนถึงกระบวนการแปรรูป ไม่ให้มีสิ่งแปลกปลอมเข้ามาเจือปน ปราศจากสารเคมีทุกขั้นตอน
ช้อปเลย

…HOW    TO  COOK …

  สามารถรับชม ช่องทาง youtube.com ของเราได้ที่ช่องทาง Nutriris Kitchen

CLICK