OEM

บริการของเรามีการจัดจำหน่ายทั้งแบบค้าปลีกและค้าส่ง รวมถึงรับจ้างผลิตสินค้าแบบ OEM ทั้งผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ข้าว และธัญพืช ออร์แกนิค

โดยบริษัทมีการคำนึงถึงความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก และอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าทุกช่องทาง

เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ดีที่สุด

 

 

WHOLESALE : การขายส่ง 

คือ การที่โรงงานผู้ผลิต หรือผู้ประกอบการรายใหญ่ ได้จัดจำหน่ายสินค้า
ให้ผู้ประกอบการ พ่อค้า แม่ค้าเป็นจำนวนมาก เพื่อช่วยลดต้นทุนให้กับ
ผู้ประกอบการ และสามารถนำไปจำหน่ายต่อได้ แล้วยังคงมีกำไรอยู่
โดยสินค้าอาจมีการจำหน่ายต่อ ๆ กันอีกหลายทอด แล้วแต่ชนิดของสินค้า

OEM

บริการของเรามีการจัดจำหน่ายทั้งแบบค้าปลีกและค้าส่ง รวมถึงรับจ้างผลิตสินค้าแบบ OEM ทั้งผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ข้าว และธัญพืช ออร์แกนิคโดยบริษัทมีการคำนึงถึงความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก และอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าทุกช่องทางเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ดีที่สุด

WHOLESALE : การขายส่ง 

คือ การที่โรงงานผู้ผลิต หรือผู้ประกอบการรายใหญ่ ได้จัดจำหน่ายสินค้าให้ผู้ประกอบการ พ่อค้า แม่ค้าเป็นจำนวนมาก เพื่อช่วยลดต้นทุนให้กับผู้ประกอบการ และสามารถนำไปจำหน่ายต่อได้ แล้วยังคงมีกำไรอยู่โดยสินค้าอาจมีการจำหน่ายต่อ ๆ กันอีกหลายทอด แล้วแต่ชนิดของสินค้า
OEM
บริการของเรามีการจัดจำหน่ายทั้งแบบค้าปลีกและค้าส่ง รวมถึงรับจ้างผลิตสินค้าแบบ OEM ทั้งผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ข้าว และธัญพืช ออร์แกนิคโดยบริษัทมีการคำนึงถึงความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก และอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าทุกช่องทางเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ดีที่สุด

WHOLESALE : การขายส่ง 

คือ การที่โรงงานผู้ผลิต หรือผู้ประกอบการรายใหญ่ ได้จัดจำหน่ายสินค้าให้ผู้ประกอบการ พ่อค้า แม่ค้าเป็นจำนวนมาก เพื่อช่วยลดต้นทุนให้กับผู้ประกอบการ และสามารถนำไปจำหน่ายต่อได้ แล้วยังคงมีกำไรอยู่ โดยสินค้าอาจมีการจำหน่ายต่อ ๆ กันอีกหลายทอด แล้วแต่ชนิดของสินค้า