นโยบายความเป็นส่วนตัว

1.บริษัท ไบโอ พาแน็ค ดีเวลลอปเมนท์ (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทฯ) ให้ความเชื่อมั่นแก่ท่านว่า ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดของท่านที่ให้แก่บริษัทฯ ผ่านเว็บไซต์ www.biopanax.com (“เว็บไซต์”) เป็นข้อมูลที่ทางบริษัทฯ ให้ความสำคัญ โดยทางบริษัทฯ รับประกันจะปกป้อง และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ด้วยมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสมอย่างดีที่สุด และข้อมูลทั้งหมดของท่านจะถูกเก็บรักษาเป็นความลับ

2.เมื่อท่านในฐานะผู้ใช้บริการไม่ว่าในนามส่วนบุคคลหรือในนามบริษัทเข้าถึงเว็บไซต์ ติดต่อ และ/หรือใช้บริการ ของทางบริษัทฯ รวมถึงกรณีที่ท่านส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือให้ความยินยอมใด ๆ แก่ biopanax.com ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดที่ระบุไว้ในโนยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ biopanax.comจะถือว่าท่านตกลงและยอมรับที่จะปฏิบัติตามนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้แล้ว ทั้งนี้ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้มีจุดประสงค์เพิ่มเติมโดยไม่มีผลเปลี่ยนแทนหรือทดแทนการให้ความยินยอมใด ๆ ซึ่งท่านอาจเคยได้ให้แก่ biopanax.com ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

3.กรุณาศึกษานโยบายข้อมูลส่วนบุคคล พร้อมกับเงื่อนไขการให้บริการของเว็บไซต์อย่างละเอียด หากท่านไม่ตกลงให้ biopanax.com ดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ระบุไว้นี้ biopanax.com มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการให้บริการใด ๆ แก่ท่าน การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้นโยบายฉบับนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการให้บริการของเราแก่ท่าน

4.นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้มีผลใช้บังคับสำหรับเว็บไซต์ การติดต่อ และ/หรือการบริการของบริษัทฯ เท่านั้น ไม่มีผลใช้บังคับสำหรับแอปพลิเคชัน บริการหรือเว็บไซต์อื่น ๆ ที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของ biopanax.com ซึ่งเป็นของบุคคลภายนอก และ biopanax.com ไม่มีอำนาจควบคุม ซึ่งเป็นส่วนที่ผู้ใช้บริการต้องทำความตกลงและศึกษาเกี่ยวกับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลที่บังคับใช้และประกาศโดยบุคคลภายนอกดังกล่าวแยกต่างหาก

5.biopanax.com อาจปรับปรุงนโยบายฉบับนี้ตามแต่ละระยะเวลาเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และให้สอดคล้องกับการให้บริการต่าง ๆ ของ biopanax.com ทั้งนี้ biopanax.com จะแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลง ด้วยการประกาศนโยบายฉบับปรับปรุงใหม่ผ่านทางเว็บไซต์

6.ลักษณะข้อมูลส่วนบุคคลที่ biopanax.com ประมวลผลในการให้บริการและติดต่อกับท่าน
การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุไว้ภายใต้เงื่อนไขนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ มีความจำเป็นสำหรับการดำเนินกระบวนการทางธุรกิจของเราผ่านเว็บไซต์ โดยเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการโดยตรงแก่ท่าน ในฐานะผู้ใช้บริการ ไม่ว่าจะเป็นการส่งหนังสือบอกกล่าว การติดต่อสื่อสารตอบกลับการขอข้อมูลใบเสนอราคาของท่าน การจัดส่งสินค้า การบริหารความสัมพันธ์กับท่านในฐานะลูกค้า การนำเสนอสินค้าใหม่หรือการจัดกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงกระบวนการในการวางแผนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ในอนาคตของเรา ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ทางบริษัทต้องใช้ประมวลผล มีดังนี้

(6.1) ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับท่าน อาทิ ชื่อ นามสกุล
(6.2) ข้อมูลการติดต่อ อาทิ ที่อยู่ สถานที่ติดต่อ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล
(6.3) ข้อมูลการใช้บริการของท่าน เช่น รายการธุรกรรมการซื้อสินค้าและ/หรือบริการของท่าน รายละเอียดสินค้า และบริการที่ท่านซื้อจาก biopanax.com รวมถึงข้อมูลการชำระเงินที่ท่านชำระให้แก่บริษัทฯ ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลเลขบัญชีธนาคาร หรือข้อมูลบัตรเครดิตที่ใช้ในการชำระค่าสินค้าและบริการ
(6.4) ข้อมูลความสนใจและความต้องการของท่าน ทั้งนี้ เพื่อให้ทางบริษัทฯ สามารถปรับการนำเสนอสินค้า และ/หรือบริการได้เหมาะสมกับท่านมากที่สุด
(6.5) ข้อมูลทางเทคนิคในการระบุตัวตน อาทิ หมายเลขระบุตำแหน่งคอมพิวเตอร์ (IP Address) การตั้งค่าและการเชื่อมต่อเบราว์เซอร์ของอุปกรณ์ที่ผู้ใช้บริการใช้เชื่อมต่อกับระบบของ biopanax.com และอาจรวมถึงการใช้ Cookies ต่าง ๆ เพื่อการติดตามพฤติกรรมการใช้งานของท่าน
(6.6) ข้อมูลอื่นที่ท่านอาจให้เกี่ยวกับลักษณะการทำการตลาดที่ท่านต้องการ หรือข้อมูลที่ท่านให้เพื่อการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขาย การสำรวจ การแข่งขัน การชิงรางวัล หรือกิจกรรมส่งเสริมการขายลักษณะใด ๆ กับทางบริษัทฯ
(6.7) ข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ที่ท่านอาจให้แก่บริษัทฯ ระหว่างการติดต่อสื่อสารเพื่อการให้บริการแก่ท่าน หรือระหว่างการติดต่อเพื่อการให้บริการหลังการขายต่าง ๆ หรือข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านยินยอมให้แก่บริษัทฯ ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว

7.ทางบริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เมื่อ:

(7.1) ท่านติดต่อกับ biopanax.com (เช่น เมื่อท่านติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูล ขอใบเสนอราคา ด้วยวิธีการประชุมแบบพบหน้า ทางหน้าเว็บไซต์ ทางโทรศัพท์ และทางอีเมล)
(7.2) ท่านลงทะเบียนความสนใจ และให้ความสนใจสมัครรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้า และ/หรือบริการ รวมถึงการสื่อสารประชาสัมพันธ์อื่น ๆ จาก biopanax.com 
(7.3) ท่านเข้าร่วมการทำแบบสำรวจ การแข่งขัน การชิงรางวัล หรือกิจกรรมส่งเสริมการขายอื่น
(7.4) ท่านให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการทำงาน และให้บริการของ biopanax.com (เช่น การแสดงความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์ของเราหรือเป็นกระดาษแบบฟอร์ม)
(7.5) ท่านส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ biopanax.com ด้วยเหตุผลอื่น

8.จุดประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้แก่biopanax.com จะได้รับการเก็บ และใช้เพื่อจุดประสงค์ต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงจุดประสงค์ดังต่อไปนี้:

(8.1) การส่งหนังสือบอกกล่าว การติดต่อกลับเพื่อนำเสนอข้อมูลใบเสนอราคาที่ท่านร้องขอ การจัดส่งสินค้าบริการ รวมถึงการให้บริการหลังการขายแก่ท่าน ซึ่งอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการให้บริการซ่อมแซมและรับประกันความชำรุดบกพร่อง การให้บริการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับสินค้า และบริการของ biopanax.com หรือการให้บริการสนับสนุนลูกค้าในลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้อง
(8.2) ในกรณีที่ได้รับความยินยอมจากท่าน การส่งข้อมูลให้แก่ท่านผ่านทางอีเมล หรือช่องทางการติดต่ออื่น หรือการติดต่อผ่านสื่อออนไลน์ใด ๆ เกี่ยวกับสินค้าและบริการของบริษัทฯ ซึ่งตรงกับความสนใจของท่าน
(8.3) การสร้างและปรับปรุงความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ biopanax.com มีกับท่าน ซึ่งอาจรวมถึงการฝึกอบรมพนักงาน และการควบคุมรับประกันคุณภาพ โดยเฉพาะพนักงานที่รับผิดชอบประสานงานกับลูกค้า ผ่านช่องทางการติดต่อต่าง ๆ รวมถึงการวิเคราะห์ สอบสวน จัดการ และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ ทั้งนี้ biopanax.com จะประเมินถึงความจำเป็นในการใช้ข้อมูลเพื่อจุดประสงค์ดังกล่าวเพื่อความจำเป็นเท่านั้น
(8.4) การจัดการตอบรับการสื่อสารเมื่อท่านติดต่อเรา (เช่น เพื่อการตอบคำถาม หรือการจัดการข้อร้องเรียน การใช้บริการ หรือการให้ความคิดเห็นต่าง ๆ)
(8.5) การวิเคราะห์ความสนใจของท่าน เพื่อใช้ในการปรับปรุงรูปแบบการให้บริการ โดยเฉพาะการออกแบบกระบวนการกลไกการวิเคราะห์และทดสอบต่าง ๆ ให้สามารถตอบสนองความต้องการและความสนใจของท่านได้มากขึ้น หรือเพื่อการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นระหว่าง biopanax.com และท่าน
(8.6) การป้องกันและตรวจสอบการกระทำที่อาจผิดกฎหมายหรือผิดเงื่อนไขการใช้บริการของ biopanax.com เช่น การป้องกันและการปกป้องสิทธิกรณีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของ biopanax.com รวมถึงการวิเคราะห์และบริหารจัดการความเสี่ยงเชิงพาณิชย์ต่าง ๆ ของ biopanax.com
(8.7) การเข้าถึงหรือเข้าร่วมในการแข่งขันกิจกรรมส่งเสริมการขาย หรือกิจกรรมแลกคะแนนสะสมต่าง ๆ ที่biopanax.com จัดขึ้น ซึ่งท่านอาจตกลงเข้าร่วมภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้
(8.8) การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่ biopanax.com อาจมี และต้องปฏิบัติตาม เช่น หน้าที่ในการจัดทำบัญชีและชำระภาษี หรือหน้าที่ภายใต้พระราชบัญญัติเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์หรือการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ

9.จุดประสงค์อื่นใดที่พิจารณาได้ว่ามีความเกี่ยวข้องกับจุดประสงค์ที่ระบุไว้ 
biopanax.com มีความจำเป็นต้องประมวลผล และเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อจุดประสงค์ต่าง ๆ ที่ระบุไว้ข้างต้น ตลอดระยะเวลาตราบเท่าที่เรายังมีหน้าที่ตามสัญญาการให้บริการหรือตามกฎหมายต่อท่าน และอาจต่อเนื่องไปภายหลังการสิ้นสุดหน้าที่ตามสัญญา หากเป็นส่วนที่ biopanax.com อาจมีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมเพื่อการต่อสู้ หรือปกป้องสิทธิที่ biopanax.com อาจมีต่อท่าน โดยเฉพาะส่วนของการป้องกันการกระทำผิดกฎหมาย เช่น การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของ biopanax.com หรือการกระทำผิดเงื่อนไขการใช้บริการของ biopanax.com โดยเก็บต่อเนื่องเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมและจำเป็นในการดำเนินการดังกล่าว และ biopanax.com จะดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลด้วยความยินยอมของท่าน จนกว่าท่านจะใช้สิทธิในการยกเลิกความยินยอมที่ท่านได้ให้แก่ biopanax.com ทั้งนี้ การที่ท่านยังคงใช้บริการของ biopanax.com อยู่ จึงถือว่าท่านยอมรับนโยบายฉบับนี้เสมอ

10.การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
โดยหลักการแล้วข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้แก่ biopanax.com จะได้รับการเก็บเป็นความลับ แต่ในบางกรณี ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจมีความจำเป็นต้องได้รับการเปิดเผยแก่บุคคลดังนี้ เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาหรือตามกฎหมายที่ biopanax.com อาจมีให้ท่าน:

(10.1) เปิดเผยแก่ผู้ให้บริการภายนอกของ biopanax.com (ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงหน่วยงานในเครือ หรือหน่วยงานพันธมิตรทางธุรกิจและการค้า) ที่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนกับทางบริษัทในการให้บริการแก่ท่าน เช่น ที่ปรึกษา ผู้รับจ้างขนส่ง รวมถึงผู้ให้บริการภายนอกที่ให้บริการประเมินการทำงานของเว็บไซต์ โดยทางบริษัทจะดำเนินการส่งต่อ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามขอบเขตวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ และอยู่บนพื้นฐานที่จำเป็นเท่านั้น
(10.2) ข้อมูลต่าง ๆ ในการให้บริการของ biopanax.com ซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการอาจได้รับการเก็บรักษาไว้ในระบบ Cloud (ซึ่งอาจเป็นหน่วยงานภายในหรือต่างประเทศ) ทั้งนี้ ในการใช้บริการดังกล่าว ทางบริษัทฯ รับประกันการพิจารณาตั้งค่าการรักษาความมั่นคงปลอดภัย และความลับของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเป็นพิเศษด้วยมาตรฐานที่เหมาะสมกับความเสี่ยง
(10.3) biopanax.com อาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อความจำเป็นในการปกป้อง และต่อสู้สิทธิใด ๆ ของ biopanax.com หรือเพื่อการป้องกันและตรวจสอบลักษณะการกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของท่าน ซึ่งอาจกระทบสิทธิของบุคคลอื่น เช่น การเปิดเผยข้อมูลการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของท่านต่อผู้เป็นเจ้าของสิทธิดังกล่าวโดยตรง ในฐานะผู้มีสิทธิและผู้เสียหายโดยตรง โดยทางบริษัทฯ รับประกันจะดำเนินการดังกล่าวเท่าที่จำเป็นด้วยจุดประสงค์ดังกล่าวเท่านั้น
(10.4) ในกรณีที่ biopanax.com มีหน้าที่ตามกฎหมาย หรืออยู่ภายใต้บังคับคำพิพากษา หรือคำสั่งของหน่วยงานราชการ biopanax.com อาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการแก่หน่วยงานดังกล่าว เพื่อเป็นการปฏิบัติตามหน้าที่ ตามกฎหมาย โดยจะดำเนินการเท่าที่จำเป็นตามหน้าที่ดังกล่าวเท่านั้น
(10.5) หน่วยงานอื่นซึ่งท่านเคยได้ให้ความยินยอมโดยชัดแจ้งให้เราสามารถเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวได้

11.Cookies ที่ทางบริษัทใช้ในการให้บริการแก่ท่าน
Cookies คือ text files ที่อยู่ใน Browser ของผู้ใช้บริการ ใช้เพื่อจัดเก็บรายละเอียดข้อมูล บันทึกการใช้งานอินเตอร์เน็ต หรือพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ เพื่อรับประกันประสิทธิภาพในการทำงานให้บริการของเว็บไซต์แก่ผู้ใช้บริการ biopanax.com มีความจำเป็นต้องใช้ Cookies หลายประเภทเพื่อจุดประสงค์ต่างกันไป โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภทต่อไปนี้

   1.Strictly Necessary Cookies เป็น Cookies ประเภทที่มีความจำเป็นอย่างมากต่อการทำงานของเว็บไซต์ และการให้บริการแก่ผู้ใช้งานในการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทั่วถึงและปลอดภัย
   2.Other Cookies: ซึ่งอาจรวมถึง Cookies ประเภท Functionality Cookies ที่ทำหน้าที่จดจำสิ่งที่ผู้ใช้บริการเลือกหรือตั้งค่าบนแพลตฟอร์ม เช่น ชื่อบัญชีผู้ใช้ ภาษา ฟ้อนต์ และรูปแบบแพลตฟอร์ม เพื่อการนำเสนอข้อมูลที่ตรงความต้องการเฉพาะบุคคลแก่ผู้ใช้บริการมากขึ้นตามการตั้งค่าที่เลือกไว้ หรือ Cookies ประเภท Performance Cookies ที่ทำหน้าที่ประเมินประสิทธิภาพในการทำงานแต่ละส่วนของเว็บไซต์ และ Cookies ประเภท Advertising Cookies ที่ทำหน้าที่จดจำสิ่งที่ท่านเคยเยี่ยมชม รวมถึงลักษณะการใช้เว็บไซต์ของผู้ใช้บริการ เพื่อนำเสนอสินค้า หรือบริการที่เกี่ยวข้องและตรงกับความสนใจของผู้ใช้บริการ
สำหรับ Cookies ประเภท Strictly Necessary Cookies นั้น biopanax.com ขอชี้แจงให้ผู้ใช้บริการทราบว่าเรามีความจำเป็นในการใช้ Cookies ดังกล่าว เพื่อการให้บริการของเว็บไซต์เป็นไปอย่างเต็มประสิทธิภาพ หาก biopanax.com ไม่ใช้ Cookies ประเภทดังกล่าว biopanax.com ย่อมไม่สามารถให้บริการแก่ท่านได้ และในส่วนของ Cookies ประเภทอื่นนั้น หากได้รับความยินยอมจากท่าน biopanax.com จะใช้ Cookies ดังกล่าว ทั้งหมด เพื่อจุดประสงค์เฉพาะที่ได้ระบุไว้สำหรับแต่ละประเภท Cookies

แม้ว่าการใช้ Cookies จะมีประโยชน์ในการเสริมประสิทธิภาพในการให้บริการ และการทำงานของเว็บไซต์แก่ผู้ใช้บริการ แต่หากผู้ใช้บริการไม่ต้องการ ท่านสามารถลบการตั้งค่า Cookies บน Browser ของตนเองได้ อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้บริการต้องรับทราบว่า การดำเนินการดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการทำงานให้บริการของเว็บไซต์ในบางส่วนตามจุดประสงค์ที่ระบุไว้สำหรับแต่ละประเภทของ Cookies ดังกล่าว

12.การทำการตลาดทางตรง
หากท่านได้ให้ความยินยอมแก่ biopanax.com แล้ว เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและ/ หรือบริการอื่น ๆ ของ biopanax.com และ / หรือหน่วยงานในเครือ หรือพันธมิตรทางธุรกิจของ biopanax.com ซึ่งอาจเป็นที่น่าสนใจ หรือเป็นประโยชน์แก่ท่านได้ เว้นแต่ท่านใช้สิทธิในการถอนความยินยอมดังกล่าว

13.คำรับประกันการดำเนินมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในข้อมูลที่เหมาะสม 
biopanax.com รับประกันจัดให้มีมาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการเข้าถึง การใช้การเปลี่ยนแปลง การแก้ไข หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ นอกจากนี้ biopanax.com ได้กำหนดแนวปฏิบัติภายใน เพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าถึงหรือการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อรักษาความลับ และความปลอดภัยของข้อมูล ทั้งนี้ biopanax.com จะจัดให้มีการทบทวนมาตรการดังกล่าวเป็นระยะ เพื่อความเหมาะสมตามมาตรฐานในอุตสาหกรรม และโดยสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

14.สิทธิของเจ้าของข้อมูล
biopanax.com รับทราบ และเคารพสิทธิตามกฎหมายของผู้ใช้บริการ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในการควบคุมของ biopanax.com ได้ ตามเงื่อนไขกำหนดสิทธิที่ระบุไว้ในกฎหมาย ดังนี้

(14.1) สิทธิขอเข้าถึง และขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นปัจจุบัน และถูกต้อง
(14.2) สิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่บริษัทฯ ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ รวมถึงสิทธิขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น
(14.3) สิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
(14.4) สิทธิขอให้ลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ เมื่อข้อมูลนั้นหมดความจำเป็นหรือเมื่อมีการถอนความยินยอม
(14.5) สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ ในกรณีเมื่อเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องลบ หรือเมื่อข้อมูลดังกล่าวหมดความจำเป็น
(14.6) สิทธิถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลที่ผู้ใช้บริการเคยให้ไว้ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้
(14.7) ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อมายัง biopanax.com เพื่อดำเนินการขอใช้สิทธิข้างต้นได้ ตามรายละเอียดการติดต่อที่ biopanax.com กำหนดไว้ โดย biopanax.com จะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาคำร้องของท่านให้ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอดังกล่าว