นโยบายการเปลี่ยน/คืนสินค้า

บริษัท ไบโอ พาแน็ค ดีเวลลอปเมนท์ (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทฯ) มุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าลูกค้าทุกท่านจะได้รับความพึงพอใจสูงสุดจากการซื้อสินค้าจากทางบริษัทฯ ในกรณีสินค้าที่ซื้อไปเกิดชำรุดเสียหายเนื่องจากความผิดพลาดของร้านค้า ทางบริษัทฯ ยินดีรับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าภายใน 7 วันหลังจากผู้ซื้อได้รับสินค้า โดยสินค้าต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น

1.ได้รับสินค้าผิดไม่ตรงกับเอกสารคำสั่งซื้อหรือใบเสร็จ
2.สินค้าชำรุด หรือไม่สามารถทานได้ตั้งแต่ได้รับสินค้า โดยผู้ซื้อต้องแสดงหลักฐานยืนยันความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากตัวสินค้าเองหรือเกิดจากการจัดส่ง

ข้อตกลงและเงื่อนไขการขอเปลี่ยนหรือคืนสินค้า
1.สินค้าที่ต้องการเปลี่ยนหรือคืนต้องมีสภาพสมบูรณ์และยังไม่ได้ถูกใช้งาน
2.การเปลี่ยนหรือคืนสินค้า ผู้ซื้อต้องรับผิดชอบการนำส่ง หรือส่งสินค้ากลับมายังสาขาที่ซื้อสินค้า ภายใน 7 วันหลังจากได้รับสินค้าตามวันที่ประทับตราขนส่ง หากเกินจากระยะเวลาที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าในทุกกรณี
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ตรวจสอบสินค้าก่อนรับเปลี่ยนหรือรับคืน หรือคืนเงินตามเงื่อนไขที่กำหนด ภายใน 2-7 วันทำการ หลังจากวันที่ได้รับสินค้าคืน
3.ในกรณีที่ตรวจสอบสินค้าแล้วพบว่าไม่ได้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนหรือรับคืนสินค้า โดยจะจัดส่งสินค้าชิ้นเดิมคืนให้แก่ผู้ซื้อ
บริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าจัดส่งในการคืนสินค้าเฉพาะกรณีที่สินค้าเสียหายจากความบกพร่องของเรา (ค่าจัดส่งไม่เกิน 150 บาทต่อรายการสั่งซื้อ)
4.ในกรณีไม่มีสินค้าให้เปลี่ยนใหม่ ทางบริษัทฯ จะคืนเงินให้ผู้ซื้อ โดยจำเป็นต้องขอข้อมูลบัญชีธนาคารผู้ซื้อเพื่อดำเนินการคืนเงินภายใน 15 วันทำการ

ขั้นตอนการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า
1.แจ้งปัญหาสินค้าและความประสงค์จะเปลี่ยนหรือคืนสินค้า ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 0 20003133 หรืออีเมล: marketing@biopanax.com
2.เจ้าหน้าจะที่ติดต่อกลับ เพื่อแจ้งยืนยันความประสงค์เปลี่ยนหรือคืนสินค้า
นำสินค้าที่ต้องการเปลี่ยนหรือคืน พร้อมกล่องพัสดุที่มีตราประทับและรหัสบาร์โค้ดของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ใบเสร็จรับเงินตัวจริง และใบกำกับภาษี ติดต่อที่: บริษัท ไบโอ พาแน็ค ดีเวลลอปเมนท์ (ประเทศไทย) จำกัด 34/9 ซอยลาดพร้าว 101 ซอย 46 (กิตติจิตต์) แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 ในเวลาทำการปกติ วันจันทร์-ศุกร์ 09.30-17.00 น.
หรือสามารถนำส่งสินค้าที่ประสงค์จะเปลี่ยนหรือคืนได้ทางไปรษณีย์ พร้อมกล่องพัสดุที่มีตราประทับและรหัสบาร์โค้ดของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ใบเสร็จรับเงินตัวจริง และใบกำกับภาษี ส่งมายังส่วนงานขายส่ง บริษัท ไบโอ พาแน็ค ดีเวลลอปเมนท์ (ประเทศไทย) จำกัด 34/9 ซอยลาดพร้าว 101 ซอย 46 (กิตติจิตต์) แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
3.เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับภายใน 5 วันทำการ หลังจากตรวจสอบสภาพสินค้าและยืนยันสถานะการเปลี่ยนสินค้า โดยการเปลี่ยนสินค้าจะแล้วเสร็จภายใน 7-10 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่เจ้าหน้าที่แจ้งยืนยันการเปลี่ยนให้ลูกค้าทราบ ไม่นับรวมระยะเวลาในการจัดส่งสินค้าทางไปรษณีย์